Tomato sauce, mozzarella cheese, wurstel, fried potatoes