Tomato sauce, mozzarella cheese, Sant’Olcese salami