Tomato sauce, mozzarella cheese, IGP gorgonzola cheese