Tomato sauce, mozzarella cheese, DOP gorgonzola cheese, Tropea onion, spicy salami, extra-virgin olive oil