Tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami, DOP gorgonzola cheese, Tropa onion